top of page

Kan vi gjøre mer ut av mindre i norske fjell?

Ordet «entré» i sin rette forstand betyr å ankomme. I Øyer kommune derimot, har ordet fått en mer utvidet betydning. Prosjektet «Entré Øyer» skal nemlig skape mobilitetsløsninger som tar både besøkende og boende sømløst fra dør til dør. Æra har ledet prosessen.


Entré Øyer er en samlebetegnelse for 16 delprosjekter innen mobilitet i Øyer kommune. Disse skal sørge for løsninger på transport og husing av mennesker, bagasje og varer – viktige funksjoner i denne delen av landet, hvor vi blant annet finner destinasjonen Hafjell. Innen 2030 skal besøkstallet hit ha økt med 50%. Tilfeldigvis samme år som vi skal ha nådd viktige klimamål.


- Hvis vi ikke klarer å endre hvordan vi drifter turismen og transport, forverrer vi nåværende tilstand. Jeg mener derfor at økt mobilitet er veien å gå. Vi må flytte og huse folk smartere, sier den lokale prosjektlederen for Entré Øyer, Henning Holmbakken.


Dermed utarbeidet Øyer kommune et anbud hvor de søkte hjelp til å lage en prosess som samler privat og offentlig sektor til tett samarbeid. Målet var mobilitetsløsninger som er best for innbyggerne, aktører og naturen. I desember 2020 fikk Æra sammen med Ihuga arkitekter oppdraget.


- Det sistnevnte, altså å verne naturen, har vært utfordrende, forteller Mads Bruun Høy, Æras prosessleder for Entré Øyer.


Utbygging i Hafjell vil bli snart bli møtt av den nye naturavtalen som ble vedtatt av FN 19. desember 2022. Aldri før har verden satt seg så høye mål om naturvern og biomangfold som dette. For perspektiv: året før, i 2021, ble det gitt rekordmange byggetillatelser til nye hytter i Norge.


- I utgangspunktet bør man ikke si mer ja til mer bygging i den norske fjellheimen. Det er overbygget som det er. Men så trenger Øyer kommune næringsgrunnlaget som aktivitet tilknyttet fritidsboliger gir. Derfor må det inngås noen kompromisser, sier Mads.


Han beskriver et paradoks Øyer ikke er alene om å erfare: lokalsamfunnet trenger arbeidsplasser, og naturen trenger hvile. De tradisjonelle forståelsene av vekst er fortsatt gjeldende hos mange, og presser begge sider av dilemmaet.


- Vår rolle er å få dette paradokset inn i en konstruktiv dialog der man i alle hjørner av samfunnet forstår hvordan ny vekst bør se ut, og ikke minst de konkurransedyktige mulighetene i dette, sier Mads.


En slik rolle har Æra påtatt seg før. I 2018 ble et Floke-prosjekt dedikert til nevnte friluftsparadoks gjennomført. 17 aktører ble samlet for å finne svar på et mer bærekraftig reiseliv.


- Æra og Mads med deres lange erfaring med tverrsektorielle samarbeidsprosjekter har både vært en velprøvd blyant og et lim i prosessen av å utvikle Entré Øyer, sier Henning.
Fleksible løsninger

For å forstå behovet for et prosjekt som Entré Øyer, må man også forstå mobilitet utenfor storbyer. Der man i Oslo opplever et relativt jevnt behov for mobilitet, går det til sammenligning i Øyer kraftig opp og ned. Turistdestinasjoner som Hafjell opplever såkalte høy- og lavsesonger. Høysesongen utgjør i Hafjell seks av totalt 52 uker i året. En smal luke som dette gir et kortvarig og stort trykk på omgivelsene, fulgt av mye ubrukt infrastruktur ellers. Fritidsboliger, hoteller, restauranter, cafeer og transportmidler blir stående relativt tomme. Å bygge kapasitet i henhold til Øyers vekstmål er derfor krevende.


- Lillehammer-regionen har det beste utbyggede busstilbudet i forhold til vår størrelse. Men vi trenger fortsatt løsninger som er fleksible nok til å håndtere store topper av besøkende, og lave daler, forteller Henning.


Like viktig er de fastboende sine behov. De som skal til og fra jobb og skole, og ellers fraktes rundt pålitelig og effektivt.


Så hvordan kan man lage smartere løsninger for økt mobilitet blant både besøkende og fastboende, som ikke øker presset på omgivende natur?


- Det er valgt ut to hovedpunkt for å få til dette, sier Mads.


1) Privatbilisme skal reduseres

2) Varme senger skal få bedre dekning


Oppsummert: et sirkulært mobilitetskonsept.


- Altså et lokalt mobilitetssystem som lukker verdikjeden til de som ferdes til, fra og rundt i Hafjell, utgreier han.
Mindre privatbiler

- Det er nærmest umulig å utkonkurrere privatbilen på fleksibilitet, sier Henning.


Det er definitivt hold i hans påstand. Å eie en bil sidestilles ofte med å kjøpe seg frihet. Men det har en bakside.


- Når man sammenligner tog, gondol eller buss med x antall privatbiler på samme strekning blir regnestykket ganske overbevisende, både hva gjelder utslipp og effektiv forflytning av mennesker, fortsetter Henning.


Går veksten i Hafjell som planlagt vil man med dagens løsninger kun få flere helgebestillinger, lange køer av privatbiler, flyreisende gjester og taxi i fjellet hele døgnet.

- Vi ser at 70% av utslippene i norsk reiseliv kommer fra privatbilisme. Så skal lokalsamfunnet i Øyer først få flere besøkende, må vi sørge for at det skjer så skånsomt som overhodet mulig, legger Mads til.


Og snart er det uansett ikke plass til flere biler på Hafjells veier på sitt mest trafikkerte. Sånn sett tvinges tilgjengeligheten ved privatbil ned, og etterspørselen for dets alternativer kan ikke annet enn å gå opp.


I Entré Øyer har man planlagt for dette. Det har blitt tegnet ut løsninger som inkluderer tog, buss, en ny gondol, stier og småveier som skal flytte mennesker til, fra, opp, ned og på tvers av fjellet. Både med Lillehammer stasjon og Hunderfossen som utgangspunkt. Så sømløst og prisvennlig som mulig.


- Vi så i prosjektet at man trenger en god kommunikasjon på tvers av fjellet som knytter de ulike fjellandsbyene sammen, sier faglig leder i Ihuga arkitekter, Anders Koller Tufte.


Og for å gjøre mobilitetsløsningene så attraktive som mulig, er de designet for å fungere som opplevelser i seg selv.


- Mange av disse delprosjektene kan overføres til andre skidestinasjoner, og minimum bør erfaringene nå flere, slik at vi starter en atferdsendring der det er gøy og mulig å reise grønt i norske fjell, fortsetter Anders.

Flere varme senger

Det finnes i dag rundt 450 000 fritidsboliger i Norge. 70% av disse står ubrukt i mer enn ti måneder av året – over 300 dager i løpet av et år.


I Entré Øyer har man derfor ved siden av alternativer til privatbil sett på løsninger for å øke antallet varme senger – et begrep man ofte bruker for å beskrive en måloppnåelse for besøksrate og medfølgende bruk av et område. Senger som brukes forblir varme. Ubrukte står kalde.


- Hafjells vekst vil fremover kreve at tilgjengelige senger i hoteller, fritidsleiligheter og hytter leies ut i langt større grad enn hva som er mulig i dag, forklarer Mads.


Flere varme senger vil redusere behovet for nybygg som legger beslag på naturareal. Samtidig vil det ikke bare revitalisere en servicenæring som fikk hard medfart under pandemien, men utvide den.


- Denne type mobilitet trenger koordinering, vedlikehold og stadig forbedring. Det krever igjen mennesker, og det er gode nyheter for lokalsamfunnet i Øyer, fortsetter Mads.


Æra har skissert ut en digital tjeneste som skal kunne håndtere booking av transport, overnatting og aktiviteter i Hafjellområdet. Denne vil støtte servicenæringen i å sikre enkle kundereiser på tvers av flere av Entré Øyers delprosjekter.


Floke-modellen

Prosessen bak løsningene og deres tilhørende forretningsmodeller ble tegnet etter Floke-modellen. Altså som et multiaktør-prosjekt der det tilrettelegges for samarbeid på tvers av kommunens sektorer, bransjer og verdikjeder for å løse samfunnsutfordringer. Øyer Næringsråd, Visit Lillehammer, Norconsult og utbygger av fritidsboliger Vestsiden Invest er blant de delaktige arbeidspartnerne.


- Entré Øyer er utformet som et stedsutviklingsselskap og som en masterplan for de ulike mobilitetsløsningene både besøkende og boende vil benytte seg av. Overlevelsen avhenger av fortsatt tett dialog og samskaping – selv mellom konkurrenter, utdyper Mads.


En finansieringsplan er også tegnet ut av Æra. Entré Øyer er tenkt driftet av inntekter fra de ulike mobilitetsløsningene, kombinert med utbyggeravtaler og tilskudd fra kommunen. Eksempelvis betalt parkering i fjellet, og en shuttlebuss mellom Lillehammer stasjon og Hafjell som nå er pilotert i flere runder. Bussen skal gjøre det mulig for togpassasjerer å bevege seg fra motsatt side av dalen, helt opp på toppen av Hafjell til populære Gaiastova, og tilbake igjen. Også mellom ulike shuttlestopp.


- Selv med en litt uheldig start under pandemien har vi fått testet bussen godt, og vi ser dette er et reelt tilbud folk både benytter seg av og ønsker mer av, forteller Mads videre.

Konkurransedyktig

For Entré Øyer handler det nå i første omgang om å gjøre tilbudet om shuttlebuss kjent for alle.


- En slik løsning må markedsføres over tid. Og den første gangen er alltid vanskeligst. Men så får det flere ben å gå på, og plutselig har vi et system som gjør Hafjell attraktivt hele året, sier Henning.


Og prognosene for dette er gode. NHOs reiselivsrapport estimerer at den sterke etterspørselen av unike naturopplevelser i Norge kun vil fortsette frem mot 2030.


- Noen steder vil naturen tape på denne type utvikling. Men andre steder kan og må den vinne, sier Mads.


Parallelt med Entré Øyer-prosessen ble for eksempel det regulerte arealet på nybygde tomter i Hafjellområdet redusert fra rundt 900 til 600 km². Dette på bakgrunn av flom- og overvannsrapporter fra Norconsult som viste til naturlige begrensninger av byggeareal.


- Det handler til syvende og sist om å få mer ut av mindre, og i det ligger det enormt mange forretningsmuligheter, avslutter Mads.Vil du vite mer om hvordan vi jobber med multiaktør-prosjekt?

Kontakt Mads Bruun Høy

Leder for Floke

mads@era.as


bottom of page