top of page

Utenforfloken 2.0

Hvordan får vi null unge utenfor?

Som en videreføring av Utenforfloken 1.0 og arbeidet med eldre utenforskap, ønsket vi å jobbe med utenforskap blant unge. Andelen unge uføre øker hvert år, hovedsakelig forårsaket av psykiske utfordringer knyttet til nettopp utenforskap. Samtidig opplever vi at fritidstilbudet for unge blir mindre og mer utilgjengelig. Den negative utviklingen ble drastisk under pandemien. Målet med denne floken var derfor å skape en tidlig innsats for å forhindre forverret utenforskap blant unge som følge av pandemien, men også å jobbe mot en nullvisjon for ungt utenforskap i samfunnet - uavhengig pandemi.

«110 000 unge under 30 år var utenfor arbeid, utdanning eller arbeidsrettede tiltak i 2019.»

Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger, 2020

2020-2021

Prosess

Utenforfloken 2.0 samlet privat, offentlig og ideell sektor. Prosjektgruppen bestod av 21 aktører, fra OBOS til Norsk Fotballforbund.


Vi arbeidet utifra en innovasjonsbrief, som ble skrevet basert på dialog med interessenter og sentrale aktører som har allerede har studert og jobbet med ungt utenforskap. Konkret skulle vi finne løsninger som former rause og robuste barn, arenaer for tilhørighet og aktiv deltakelse fra de unge selv. 


Høsten 2020 jobbet vi først med å innhente ny innsikt. Totalt 100 innsikter ble til 21 nøkkelinnsikter.  Vinteren gikk til å utvikle konsepter som svarer til overnevnte brief. 40 ideer ble til 14 konsepter. Avslutningsvis ble samtlige testet og revidert for å maksimere læring og redusere risiko. Ut av dette kom nullvisjonen «NUU» (null unge utenfor), og løsninger på tvers av fem arenaer hvor barn og unge oppholder seg i hverdagen.

Resultat

Dersom barn og unge føler tilhørighet, mestring og trygghet på flere ulike arenaer i livet, reduseres risikoen for utenforskap dersom noe eller noen skulle falle bort. Arenaene vi derfor har funnet løsninger på tvers av er: nabolaget, fritid, skole, jobb og den digitale sfæren.


Et nabolag med null unge utenfor er raust, inkluderende og ansvarliggjør alle som omsorgspersoner. Vi utviklet tre konsepter for dette: fra nabolagscaféen «Kickstart» til et livstrener-program. 


Et fritidstilbud med null unge utenfor skaper aktiviteter ledet av gode rollemodeller som utjevner forskjeller. Vi utviklet tre konsepter for dette: fra et nasjonalt initiativ til sommerleir for unge kalt «Camp:Ocean», til et fritidsfadder-program. 


Digitale arenaer med null unge utenfor har trygge fellesskap på kryss og tvers av demografi, geografi. Vi utviklet tre konsepter for dette: fra «Gnister» hvor unge deler og kobler like hobbyer sammen til fellesaktivitet, til «The Youman Experience» som lar unge utforske premissene i sitt eget liv. 


Skolesystem med null unge utenfor feirer mangfold. Vi utviklet to konsepter for dette: SFO etter fjerde klasse som vi kaller for «Mellomrom», og et interaktiv spill som lar en oppleve andres hverdag, for eksempel til en som er utenfor.

 

Et jobbmarked med null unge utenfor er et hvor ingen ressurser står ubrukt, eller kommer på avveie. Til dette utviklet vi to konsepter: «litt jobb» hvor unge får utføre småjobber for eldre, og et jobbprogram hvor unge får utforske en tidlig og nysgjerrig arbeidserfaring.


Vi inviterer deg til å utforske Utenforfloken 2.0 i sin helhet. Det kan du gjøre ved å laste ned dokumentene på denne siden eller besøke prosjektets hjemmeside nullungeutenfor.no

Veien videre

Porteføljen ble vist for et digitalt publikum fra Den Norske Opera i September 2021. På dette tidspunktet gjenstår realiseringsfasen, der forretningsmodellene blir implementert i markedet. 


Hver forretningsmodell har en arbeidsgruppe bak seg. Det er opp til disse å bestemme veien videre. Noen forretningsmodeller har gått, eller vil snart gå, inn i en såkalt realiseringsfase. Andre vil kreve mer eksperimentering, iterering og investering før de kan realiseres.


Validering av reell verdiskapning og god forretning ligger til grunn for de alle. Æra bistår derfor fortsatt i samtaler med aktører i prosjektgruppen. Vi gir dem et fysisk rom for å samles ved behov for dialog og videre samarbeid. Slik sikrer vi at momentum blir oppretthold i bransjene vi jobber i, og at arbeidet vårt blir til størst mulig endring.

Nysgjerrig på hva neste Flokeprosjekt er, ønsker du at din arbeidsplass eller organisasjon skal delta i et Flokeprosjekt, har du et forslag til en ny Floke, eller ønsker du at vi holder foredrag om Floke? 

 

Kontakt oss, så tar vi gjerne en lavterskel prat.

Kontakt oss

Mads

Bruun Høy

Forretningsdirektør

mads@era.as
+47 928 23 204

Simen Knudsen

Bærekraftsdirektør

simen@era.as
+47 906 81 811

Takk, du vil snart høre fra oss

bottom of page